Świetlica

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

świetlicaW świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym do szkoły.

Ponadto do zadań świetlicy należy:

• organizowanie opieki, pomocy w nauce,

• tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

• odkrywanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań;

• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

• rozwijanie samodzielności i samorządności;

• współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

• zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Wychowankowie świetlicy aktywnie włączają się w obchody imprez i uroczystości szkolnych, wykonując liczne dekoracje z okazji : Dnia Nauczyciela, Ślubowania klas pierwszych, Wieczoru wróżb andrzejkowych, Dnia Babci i Dziadka, Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników, zabawy karnawałowej, Dnia Kobiet, Święta Rodziny .

Nasze prace

Drukuj